Reklamační řád společnosti IPMEDIA s

Reklamační řád společnosti IPMEDIA s.r.o. platný ode dne 2.2.2009

Článek 1. - Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vydáván k zajištění jednotného postupu při vyřizování reklamací za vady zboží prodávaného společností IPMEDIA s.r.o. jako Distributorem jednotlivým Dealerům, které se vyskytnou v době jejich převzetí Dealerem nebo v průběhu záruční doby.
 2. Reklamační řád je umístěn v reklamačním oddělení Distributora na adrese Chomutov, Březenecká 4809 a dále na webových stránkách Distributora http://www.ipmedia.cz. Distributor si vyhrazuje reklamační řád jednostranně měnit, či upravovat. O každé změně Reklamačního řádu Distributor informuje na webových stránkách.

Článek 2. - Záruka

 1. Distributor poskytuje na prodané zboží záruku. Délka záruční doby je uvedena v dodacím a záručním listu. Záruka počíná běžet od převzetí zboží Dealerem v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Distributora.
 2. Dodací a záruční list (dále jen Dodací list) slouží současně jako záruční list. Nároky ze záruky uplatňuje Dealer pomoci elektronického obchodu http://www.ipmedia.cz v sekci Dokumenty – AVZ – Vytvoření nové reklamace, případně emailem a distributorovi zboží zasílá až po přidělení RMA čísla.

Článek 3. - Odpovědnost za vady

 1. Distributor odpovídá za vady zboží, které zboží mělo v době jeho dodání Dealerovi, nebo které se vyskytly v záruční době.
 2. Distributor neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
  1. vady způsobené neodborným nakládáním se zbožím po jeho převzetí Dealerem, nebo dalšími osobami, včetně konečného spotřebitele,
  2. vady způsobené neodbornou instalací nebo zapojením,
  3. v případech, jsou-li porušeny ochranné pečeti a nálepky, pokud je jimi zboží opatřeno,
  4. vady způsobené nevhodnými podmínkami pro užívání zboží, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či mechanickými vlivy, běžnému prostředí,
  5. vady způsobené neodborným užíváním, zacházením, obsluhou, nebo neprováděním potřebné údržby zboží,
  6. vady způsobené mechanickým poškozením zboží,
  7. vady způsobené nadměrným zatěžováním, nebo používáním zboží v rozporu s návodem k jeho užívání, nebo všeobecnými zásadami pro jeho užívání,
  8. vady způsobené neoprávněným zásahem do zařízení zboží, či provedením úprav zboží neuvedených v návodu pro užívání zboží,
  9. vady způsobené zapojením do elektrické sítě neodpovídající normě,
  10. vady vyskytující se u software, jehož legální způsob získání není Dealer schopen doložit,
  11. vady způsobené použitím neoriginálního spotřebního materiálu,
  12. vady způsobené tzv. vyšší mocí specifikovanou v ustanovení § 374 obch. zák.,
  13. vady uplatněné po uplynutí záruční doby.
 3. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace) se nedotýká povinnosti Dealera k zaplacení kupní ceny za dodané zboží Distributorovi.

Článek 4. - Postup při uplatnění nároků

 1. Dealer vady zboží reklamuje u Distributora s výjimkou vad zboží uvedeného v Seznamu servisních středisek na http://www.ipmedia.cz. Vady tohoto zboží uplatní Dealer u jednotlivých servisních středisek výrobců zboží uvedených v tomto seznamu. Vyřizování reklamací u tohoto zboží se tímto reklamačním řádem neřídí.
 2. Vady zboží neuvedeného v Seznamu reklamuje Dealer u Distributora elektronicky na http://www.ipmedia.cz v nabídce označené „AVZ – Vytvoření nové reklamace“. V reklamaci musí Dealer uvést skutečnosti o dodávce zboží a podrobně popsat vady zboží. Zboží bude testováno pouze na uvedené vady.
 3. Vady zboží zjištěné při přejímce je Dealer povinen u Distributora reklamovat neprodleně po přejímce. Vady zboží zjištěné v průběhu záruční doby je Dealer povinen u Distributora reklamovat neprodleně po té, kdy mu byly oznámeny.
 4. Dealer musí k reklamaci předložit zboží úplné v originálních obalech, s úplnou kompletní původní dokumentací, doplňky a softwarem a spotřebním materiálem. Nelze reklamovat pouze část zakoupeného zboží.
 5. Před předložením zboží k reklamaci Dealer musí zajistit zálohování dat na médiích předkládaných k reklamaci. Distributor za data a jejich uchování na nosičích předkládaných k reklamaci neodpovídá.
 6. Distributor rozhodne o uplatněné reklamaci bez zbytečného odkladu, pokud to technologické podmínky umožní, nebo pokud se s Dealerem nedohodne jinak. Distributor si může vyžádat potřebnou součinnost Dealera k prošetření reklamace.
 7. Uzná-li Distributor uplatněnou reklamaci vypořádá nároky z reklamace způsobem podle čl. 5. reklamačního řádu, nedohodne-li se s Dealerem jinak.
 8. Distributor je oprávněn neuznat uplatněnou reklamaci, byla-li reklamace uplatněna později, než jsou lhůty pro její uplatnění uvedené v bodě 4.2. Reklamačního řádu.

Článek 5. - Nároky z vad zboží

 1. Brání-li vada dodaného zboží použití zboží k účelu, k němuž je určeno, vyřídí Distributor uplatněnou reklamaci některým z dále uvedených způsobů:

1.     výměnou vadného zboží za zboží bezvadné,
2.     provedením opravy zboží,
3.     vrácením aktuální kupní ceny.

 1. Nebrání-li vada dodaného zboží k jeho původnímu účelu, může Dealer požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Při provedení opravy reklamovaného zboží je Distributor oprávněn na své náklady provést opravu výměnou vadné součástky za součástku se srovnatelnými, nebo lepšími technickými parametry, než jaké měla vadná součástka.
 3. Při provedení výměny nebo po provedení opravy zboží Distributor zašle Dealerovi dopravcem na své náklady.
 4. Nedojde-li k výměně při opravě reklamovaného zboží, vrátí Distributor Dealerovi aktuální kupní cenu reklamovaného zboží, jíž je kupní cena zboží v době vyřízení reklamace. Ke vrácení kupní ceny dojde tak, že Distributor vystaví Dealerovi dobropis, s nímž Dealer naloží v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Distributora.
 5. Neuzná-li Distributor uplatněnou reklamaci za oprávněnou, je Distributor oprávněn uplatnit vůči Dealerovi nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na testování reklamovaného zboží a jeho opravu, a to ve výši 500,- Kč bez DPH. Podkladem pro úhradu této částky je daňový doklad – faktura vystavený Distributorem. Distributor je oprávněn reklamované zboží vydat Dealerovi až po zaplacení tohoto daňového dokladu.
 6. Distributor má právo vyřídit každou uplatněnou reklamaci výměnou vadného zboží za zboží bezvadné. K výměně může Distributor použít srovnatelné zboží téhož typu a stejného výrobce, které má srovnatelné nebo lepší technické parametry, než mělo zboží reklamované. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

Článek 6. - Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, řídí se další práva a povinnosti Distributora a Dealera příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 2.2.2009.


V Chomutově dne 30.1.2009

IPMEDIA s.r.o.
Karel Šplíchal
jednatel společnosti

  
 


 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2022 CyberSoft s.r.o.